इलेक्ट्रिक कार्गो Tricycle

विद्युत सहायता कार्गो ट्रिकल, तीन पहिया कार्गो साइकिल, इलेक्ट्रिक सहायता कार्गो ट्राइक.